【True----https://picows.yunxuetang.com/orgfiles/login/newlogin/201604/b3f98378-05de-4ef2-af24-f29ef19e4c99_login.png?rd=72543】
机构Code:youzan
机构Code:youzan